Những  nguyên tắc kế toán cơ bản cực kỳ quan trọng

Những nguyên tắc kế toán cơ bản cực kỳ quan trọng trong luật kế toán

Dịch vụ khác

Các nguyên tắc kế toán cơ bản do luật kế toán ban hàng đã giúp cho doanh nghiệp lớn và nhỏ thuận tiện trong công việc ghi chép kế toán cùng với lập báo cáo tài chính theo cơ sở chuẩn mực kế toán cùng với chế độ tiêu trong kế toán. Nhất là giúp cho các kiểm toán viên dễ dàng đưa ra lời khuyên đúng đắn cũng như phù hợp cho báo cáo tài chính, giúp người dùng sử dụng dễ hiểu và đánh giá chúng một cách chính xác các thông tin của báo cáo liên quan đến tài chính. 

Những  nguyên tắc kế toán cơ bản cực kỳ quan trọng trong luật kế toán

Nguyên tắc hoạt động liên tục

Nguyên tắc kế toán này yêu cầu các báo cáo tài chính được lập dựa trên cơ sở giả sử là một doanh nghiệp đang còn hoạt động và tiếp tục trong tương lai gần. Trường hợp thực tế khác với giả định thì báo cáo cần phải lập trên một cơ sở khác và đưa ra giải thích sao cho thích đáng về cơ sở mới để lập. 

Xem thêm:Các nghiệp vụ kế toán mới nhất 2022

 

Những  nguyên tắc kế toán cơ bản cực kỳ quan trọng

 

Căn cứ vào nguyên tắc này bắt buộc các kế toán phải không được lập quá các khoản dự phòng và đúng với nguyên tắc.

Các khoản dự phòng này sẽ không được đánh giá cao hơn giá trị tài sản cũng như các khoản thu nhập càng không được thấp hơn giá trị mà các khoản phải trả cùng các khoản chi phí.

Chỉ được ghi nhận các doanh thu cũng như thu nhập khi có chắc chắn có các bằng chứng về khả năng thu được lợi ích về kinh tế. Các khoản phí được ghi nhận lức chứng minh chắc chắn về khả năng phát sinh phí.

Nguyên tắc kế toán cơ sở dồn tích

Nội dung của các nguyên tắc kế toán dồn tích chi phối các hoạt động kế toán, tài chính của doanh nghiệp gắn liền với tài sản, các khoản nợ phải trả; nguồn vốn tự có, thu nhập chi phí… đều phải được ghi vào sổ sách kế toán khi phát sinh, không căn cứ vào thời gian nhận và thanh toán thực tế  hoặc tương đương tiền mặt.

Báo cáo tài chính được lập trên  cơ sở dồn tích luôn cho chúng ta thấy  tình hình tài chính trong quá khứ; hiện tại và tương lai của công ty này. Nhờ nguyên tắc này chúng ta có thể hiểu rằng tất cả các nghiệp vụ kinh tế của một công ty phải được ghi  vào sổ kế toán tại thời điểm phát sinh giao dịch chứ không phải căn cứ vào thu nhập và chi tiêu thực tế.

Xem ngay: kế toán xây dựng cơ bản

Nguyên tắc kế toán giá gốc

Tất cả  tài sản của doanh nghiệp phải được ghi nhận theo giá gốc (giá mà doanh nghiệp phải trả để có được tài sản đó). Giá gốc được tính  trên cơ sở số tiền hoặc số tiền tương đương  đã trả và phải trả hoặc theo giá trị hợp lý của tài sản  được đo lường tại thời điểm tài sản được ghi nhận. Không thể tự ý điều chỉnh giá gốc của tài sản này, trừ khi  luật kế toán hoặc chuẩn mực kế toán có quy định khác.

Nguyên tắc kế toán giá gốc

Nguyên tắc phù hợp

Nguyên tắc này nhắc nhở người sử dụng rằng phải có sự thỏa đáng giữa việc ghi nhận  thu nhập và chi phí. Khi thu nhập được ghi nhận  thì phải có  một khoản chi phí tương ứng. Chi phí tương ứng với  thu nhập ao gồm  chi phí từ kỳ trước hoặc chi phí liên quan đến  thu nhập từ kỳ đó. Việc ghi nhận các khoản chi phí hợp lý tương ứng với  thu nhập trong kỳ phát sinh sẽ giúp doanh nghiệp phân tích và tính toán  chính xác  thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp, đây chính là cơ sở để tính IS phải nộp cho Nhà nước.

Nguyên tắc kế toán nhất quán

Trong kỳ kế toán phải có sự thống nhất  giữa các chính sách và phương pháp kế toán mà công ty đã lựa chọn để áp dụng. Nếu có sự thay đổi về chính sách và phương pháp kế toán thì cần ổ sung vào thuyết minh báo cáo giải thích lý do và  ảnh hưởng của nó.

Nguyên tắc trọng yếu

Tính trọng yếu cho thấy thông tin phụ thuộc vào quy mô và bản chất của thông tin hoặc  sai sót trong các trường hợp cụ thể. Thiếu thông tin hoặc thông tin không chính xác có thể làm sai lệch thông tin trong báo cáo tài chính. Tính trọng yếu của thông tin phải được xem xét cả về mặt định lượng và chất lượng. Mong các công ty áp dụng 7 nguyên tắc cơ bản một cách đúng đắn và hợp lý nhất, nhằm mang lại hiệu quả cao nhất trong quá trình thực hiện các nghiệp vụ kinh tế và lập báo cáo.

Nguyên Anh: nguyenanhtax.vn hy vọng rằng các công ty sẽ có thể áp dụng các nguyên tắc kế toán cơ bản ở trên một cách đúng đắn và hợp lý nhất. Đó là vấn đề mang lại hiệu quả cao nhất trong quá trình thực hiện các nghiệp vụ kinh tế và lập các báo cáo tài chính.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *