dịch vụ thành lập công ty tại tphcm

So sánh giữa công ty TNHH một thành viên và công ty cổ phần

Dịch vụ khác

Việt Nam là điểm đến phổ biến của các khoản đầu tư nước ngoài. Chi phí lao động rất cạnh tranh và mức tiêu thụ ngày càng tăng là hai lý do lớn nhất khiến một số lượng lớn các khoản đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

Mặc dù có nhiều hình thức công ty ở Việt Nam, nhưng nếu bạn muốn thành lập Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, bạn chỉ có thể chọn Công ty TNHH hoặc Công ty Cổ phần.

Cả hai loại hình công ty đều là những lựa chọn phù hợp cho các nhà đầu tư nước ngoài mở rộng sang Việt Nam. Theo nguyên tắc chung, chúng tôi khuyên bạn nên kết hợp Công ty TNHH cho các công ty nhỏ hơn có ít chủ sở hữu hơn và một Công ty Cổ phần cho các công ty lớn hơn có nhiều chủ sở hữu hơn hoặc cho các công ty có kế hoạch niêm yết cổ phiếu.

dịch vụ thành lập công ty tại tphcm

Bản chất pháp lý

Công ty TNHH

Thành viên có thể là tổ chức hoặc cá nhân; một Công ty TNHH có thể có từ hai đến 50 thành viên;
Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty TNHH trong phạm vi số vốn mà mình đã góp vào công ty, trừ trường hợp thành viên không góp hoặc góp đủ vốn như đã cam kết;
Phần vốn góp của từng thành viên chỉ được chuyển nhượng trong trường hợp pháp luật quy định và / hoặc điều kiện do pháp luật quy định.

Công ty Cổ phần

Vốn điều lệ được chia bằng cổ phiếu;
Cổ đông có thể là cá nhân hoặc tổ chức, số lượng cổ đông tối thiểu là ba hoặc không có tối đa;
Cổ đông chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty cho đến số vốn đã góp vào Công ty;
Các cổ đông có thể tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp pháp luật có quy định.

Tình trạng pháp nhân

Công ty TNHH

Công ty TNHH sẽ có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (GCNĐKDN).

Công ty Cổ phần

Công ty cổ phần sẽ có tư cách pháp nhân kể từ ngày phát hành GCNĐKDN.

Phát hành cổ phiếu

Công ty TNHH

Công ty TNHH không được phát hành cổ phiếu.

Công ty Cổ phần

Công ty cổ phần phát hành các loại cổ phiếu sau:
Cổ phiếu phổ thông
Cổ phiếu ưu đãi (gồm: ưu đãi biểu quyết, ưu đãi cổ tức, ưu đãi hoàn lại)
Các cổ phần ưu đãi khác do Điều lệ và Quy chế chứng khoán quy định.

 

Tìm hiểu thêm: Những ưu điểm của dịch vụ thành lập công ty tại TPHCM của Tim Sen

 

Vốn điều lệ

Công ty TNHH

Công ty TNHH có “vốn điều lệ” là giá trị tài sản mà các thành viên đã góp hoặc cam kết góp tại thời điểm thành lập Công ty TNHH.

Công ty Cổ phần

Công ty cổ phần có “vốn điều lệ” là mệnh giá tổng số cổ phần mà các cổ đông đã góp hoặc cam kết góp tại thời điểm thành lập Công ty cổ phần.

Góp vốn

Công ty TNHH

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày thành lập, tất cả các thành viên phải góp đủ số vốn điều lệ mà mình cam kết góp tại thời điểm thành lập, trừ một số trường hợp nhất định.
Chi tiết phần vốn góp của từng thành viên được ghi vào sổ đăng ký thành viên và GCNĐKDN. Theo đó, quyền sở hữu phần vốn góp có thể thay đổi đối với GCNĐKDN.

dịch vụ thành lập công ty tại tphcm

Công ty Cổ phần

Các cổ đông sáng lập phải cùng nhau đăng ký mua ít nhất 20% số cổ phần phổ thông và phải thanh toán đủ số cổ phần “đã đăng ký mua” trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày cấp GCNĐKDN của Công ty Cổ phần.

Sau khi thanh toán đủ phần vốn góp, Công ty sẽ cấp cho mỗi cổ đông một cổ phiếu, trừ trường hợp cổ phiếu được nắm giữ dưới hình thức chưa được chứng nhận. Sổ đăng ký cổ đông do Công ty cổ phần duy trì là cơ quan có thẩm quyền cuối cùng về quyền sở hữu cổ phần trong Công ty cổ phần.

Sự quản lý

Công ty TNHH

Một Công ty TNHH phải có:
Hội đồng thành viên bao gồm tất cả các thành viên;
Chủ tịch Hội đồng thành viên;
Giám đốc hoặc Tổng giám đốc do Hội đồng thành viên bổ nhiệm.

Công ty Cổ phần

Công ty cổ phần phải có:
Đại hội đồng cổ đông bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết;
Một hội đồng quản trị bao gồm từ 3 đến 11 người do đại hội đồng cổ đông bổ nhiệm. Trong một số trường hợp nhất định, ít nhất 20% thành viên hội đồng quản trị phải là thành viên hội đồng quản trị độc lập;
Chủ tịch Hội đồng quản trị do Đại hội đồng hoặc Hội đồng quản trị bổ nhiệm;
Giám đốc hoặc Tổng giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm;
Ban kiểm soát trừ khi trong một số trường hợp nhất định, Ban kiểm soát không được ủy ban kiểm toán của Hội đồng quản trị yêu cầu hoặc thay thế.

CÔNG TY TNHH TIM SEN

Số 7/1 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, TP.HCM

Hotline: 0903.016.246

Mail: info@timsen.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *